dissabte, 2 d’abril de 2016

Configuració d’activitats en Fenix 2

Configuració d’activitats en Fenix 2

Molt en resum si saps de que va:
Polsem el botó MENU/UP uns dos segons.
CONFIG / ACTIVIDAD/Personal/Pag.Datos/¿D.estoy?1 .... /¿D.estoy? 2 ....

Si no ho tens tan clar, intentaré explicar-t’ho pas a pas:

En general:
el botó MENU/UP serveix per pujar dins el que tenim en pantalla

el botó DOWN serveix per baixar dins el que tenim en pantalla

el botó vermell START/STOP serveix per acceptar el seleccionat

el botó BACK/LAP serveix per tornar a la pantalla anterior


Polsem el botó MENU/UP uns dos segons. Apareix Config ressaltat. Acceptem polsant el botó vermell START/STOP

Apareix Actividad ressaltat. Acceptem polsant el botó vermell START/STOP

Apareix ressaltada la primera activitat. Probablement sigui Esqui fondo. Amb el botó negre de la inferior de l’esquerra DOWN anem baixant fins Personaliz. Per defecte hi ha tres PERSONALIZATS: Personaliz, Personal.2 i Personal.3. Escollim un dels tres, en aquest cas el primer, Personaliz. polsant el botó vermell. El primer que farem serà canviar-li el nom per un més entenidor.

Polsem el botó vermell i amb DOWN anem fins a Nombre. Polsem el botó vermell i editem el nom, en aquest cas Entrenament. Amb el botó UP baixes pel abecedari i amb DOWN puges, per avançar dins la paraula polses el botó vermell. Quan acabes amb el botó vermell polses Hecho.

Amb BACK/LAP tornem enrere. Ara tenim Entrenament, Personal.2 i Personal.3 a banda de totes les altres activitats des de Esqui fondo fins a Piscina

Tornen a seleccionar CONFIG/ ACTIVIDAD / Entrenament
Polsem el botó vermell


Apareix ressaltat Pág. datos  Acceptem amb el botó vermell i comença la part poc intuïtiva. Ens apareix ¿D. Estoy? 1 amb indicació 1 campo

Tants ¿D.Estoy? tinguis seran les pantalles d’informació que apareixeran en la teva Activitat Personalitzada (en el nostre cas Entrenament). Els camps seran les informacions per cada pantalla

Per augmentar el número de pantalles pots seleccionar Añ. pág. Sols podràs afegir pàgines si les anteriors ja tenen un camp seleccionat.

Dins de cada pantalla d’informació podràs tenir tantes informacions com camps indiquis. Es a dir, si vols tenir temps + freqüència cardíaca + distància ho pots tenir:
  • en una única pantalla amb tres informacions bastant petites i, pot ser poc llegibles
  • en dos pantalles una de les quals tindrà una informació i l’altra dues
  • en tres pantalles amb una informació cadascuna amb l’avantatge de que seran prou grans

Entrem dins ¿D. Estoy? 1 polsant el botó vermell.
Apareix Editar ressaltat en el centre, però en la part superior es veu el camp per defecte; en aquest cas DIST. es a dir, distància.
Si ens movem cap a baix amb el botó DOWN veurem que podem escollir Mov.abajo o Borrar
Per tant tenim tres opcions: Editar, Mov.abajo, Borrar.

Comencen per la més evident: Borrar. Polsar-la (amb el botó vermell) significarà eliminar una de les pantalles d’Entrenament

Mov. Abajo (polsant el botó vermell) farà que aquesta pantalla ocupi una posició posterior en la seqüència de les pantalles d’Entrenament

Finalment, la més important, Editar. Al polsar el botó vermell ens apareix Medio DISTANCIA. En aquest cas ens està indicant que el camp DISTANCIA apareixerà al mig de la pantalla. Si polsem el botó vermell podrem canviar la DISTANCIA per qualsevol altre categoria, per exemple BRUJULA. Dins BRUJULA caldrà seleccionar el tipus: BRUJULA, RUM.BRUJULA, RUMBO o RUMBO GPS. (com sempre polsant el botó vermell) En general per qualsevol categoria o camp tenim un munt d’opcions.

Si volem tenir més d’una informació en la mateixa pantalla escollirem Cambiar Tipo. Podrem seleccionar
1 campo
2 campos
3 campos
4 campos

o altres informacions específiques
Altimetro
Barómetro
Temperatura
Brújula
Mapa
Frec card
Cadencia
Zonas alt
Virtual Partner
Diná. Carrera
S. entren.
Power
Correr
Ir en bici
Cuad. Dob

Si escollim tenir dos camps en la mateixa pantalla seleccionarem 2 campos

Tot seguit caldrà informar un tipus en la zona Superior
Temporiz
Distancia
Ritmo
Velocidad
Frec car
Din carrera
Cadencia
Encendido
Altìmetro
Brújula
Otros (Amanecer, Atardecer, Bateria, Calorias, Deporte, Fac. Plan,Fecha,GPS...)

I un camp en la zona inferior. Per exemple escollirem Distància i Altimetria

Personalment m'estimo –per temes de vista i més amb la pantalla negra del Fenix 2 (terrible error que no es pugui invertir a blanc) – una única informació per pantalla.


La meva selecció és de cinc pantalles amb camp únic:

Pantalla 1: Arribo passant per Campo 1, 2,3,4, Altimetro,... Frec Card
Pantalla 2: Frec car / ZONA FC (en D.Estoy 2 queda com 1 campo)
Pantalla 3: Distancia / Distancia (en D.Estoy 3 queda com 1 campo)
Pantalla 4: Tiempo / Temporiz (en D.Estoy 4 queda com 1 campo)
Pantalla 5: Tiempo

Per tant, un cop entreno la seqüència queda:

Freqüència cardíaca en pulsacions per minut
Zona Freqüència cardíaca (que sols s'activa quan arribes a la zona 1, per tant, en parat no marca res)
Distància en Km
Temps que portes des del començament del entrenament
Hora del dia