dissabte, 31 de desembre de 2011

Codi videoclub de Clases de Ingenieria en Python

L'únic problema que li trobo al tutorial de Python en YouTube impartit per Clases de Ingenieria es -justament- que el format es YouTube. Evidentment es pot descarregar però trobo que haguès estat còmode dispossar del codi en fitxer de text per poder-lo anar diggerint fora de pantalla. Per si a algú li serveix deixo aqui el codi des del capítol 50 fins el 53 amb comentaris. Igualment deixo els links del 50 al 53

Tutorial de Python en Español # 50 - Programa de Aplicación III (1)
http://www.youtube.com/watch?v=ITtN_ghjVK8&feature=related

Tutorial de Python en Español # 51 - Programa de Aplicación III (2)
http://www.youtube.com/watch?v=0y9n9kwFk20&feature=related

Tutorial de Python en Español # 52 - Programa de Aplicación III (3)
http://www.youtube.com/watch?v=OPaTHr-iAno&feature=related

Tutorial de Python en Español # 53 - Programa de Aplicación III (4)
http://www.youtube.com/watch?v=MtyFZtdHKoE&feature=related


Cal recordar que s'ha de tenir el modul record, i un parell de fitxers txt. Deixo aquí el seu contingut:

RegistroClientes.txt
Pepe Luis,1,0,True
Maria Marta,2,0,True

RegistroPeliculas.txt
Matrix,1,0,True
El Origen,2,0,True

Jo ho he treballat en la carpeta e:\PythonExercices i l'aspecte és aquest:
CODI DEL PROGRAMA VIDEOCLUB

videoclub01.py

#Mòdul record. Cal que hi sigui a la mateixa carpeta que el programa

#Serveix per crear els registres


from record color="#FF0000">import
 record#Creació REGISTRE Cliente. Es forma amb una clase que conté camps
class Cliente(record):


#Creem els camps de la clase Cliente
  nombre = ""


  codigo = 0
  ultima_pelicula = None
  habilitado = True


#Creació REGISTRE Pelicula
class Pelicula(record):
#Creem els camps de la clase Pelicula
  nombre = ""
  codigo = 0
  ultimo_cliente = 0
  habilitada = True

#Definim la funció abrirBaseDeDatos (Funció 1)
def abrirBaseDeDatos():
#Crea dues llistes que contindran les dades dels txt
#Amb [] les inicialitzem com a llistes buides
  lista_clientes = []
  lista_peliculas = []
#Omplim la variable fichero_clientes amb una funció anomenada
#abrirFichero (Funció 2)
  fichero_clientes = abrirFichero("RegistroClientes.txt")
#Amb la funció abrirFichero (Funció 3) hem validat la possibilitat de
#que el fitxer no existexi
#Si el fitxer existeix, la funció abrirFichero (3) no ens retornarà
#res, es a dir no serà "None"
  if fichero_clientes != None:
#Fem servir la funció poblarLista (Funció 3)
    poblarLista (lista_clientes,fichero_clientes,1)
    fichero_clientes.close()

    fichero_peliculas = abrirFichero("RegistroPeliculas.txt")
  if fichero_peliculas != None:
    poblarLista (lista_peliculas,fichero_peliculas,2)
    fichero_peliculas.close()

  return lista_clientes,lista_peliculas

#Definim la funció abrirFichero (Funció 2)
#Aquesta funció valida que el fitxer existeixi. En cas contrari genera un missatge
def abrirFichero(nombre_archivo):
  try:
    return open (nombre_archivo,"r")
  except:
    print "n\n\No se pudo abrir el archivo",nombre_archivo
  return

#Definim la funció poblarLista (Funció 3)
def poblarLista(lista,fichero,numero_lista):
  for linea in fichero:
    registro = linea.rstrip().split(",")
    if numero_lista == 1:
#Està omplint els camps de la llista 1: nombre + codigo + ultima PELICULA + habilitadO
#Separo les linies per una més fàcil interpretació. Observeu els parèntesis.
      lista.append(
      Cliente(nombre = registro[0],
      codigo = int(registro[1]),
      ultima_pelicula = int(registro[2]),
      habilitado = convertirVF(registro[3]) ) )
    elif numero_lista == 2:
#Està omplint els camps de la llista 2: nombre + codigo + ultimo CLIENTE + habilitadA

      lista.append(
      Pelicula(
      nombre = registro[0],
      codigo = int(registro[1]),
      ultimo_cliente = int(registro[2]),
      habilitada = convertirVF(registro[3]) ) )
    return

#Definim la funció convertirVF (Funció 4)
def convertirVF(cadena):
  if cadena == "True":
    return True
  elif cadena == "False":
    return False

#Interconnexió de registres (Funció 5)
def interconectarRegistros():
  global lista_clientes
  for c in range (len(lista_clientes)):
    lista_clientes[c].ultima_pelicula = buscarRegistro(lista_clientes[c],ultima_pelicula,2)
  return

#Missatge inicial (Funció 6)
def mostrarInicio():
  clear_output()
  print "n\n\n *// VIDEOCLUB // *\n"
  print "... Presione una Tecla ...\n\n"
#el paràmetre 2 fa esperar que es presioni una tecla
  keypressed(2)
  return

#Menu (Funció 7)
#ls és el número màxim d'opcions dins el menú
def mostrarMenu(opciones,ls):
  clear_output()
  print " *// VIDEOCLUB // *\n"
  print opciones
  return elegirOpcion(ls)

#Menu escollirOpció (Funció 8)

def elegirOpcion(limite_superior):
  opcion = keypressed(2)
  while not opcionEsValida(opcion,limite_superior):
    opcion = keypressed(2)
  return opcion

#Comprovem si l'opció és dins el rang permès (Funció 9)
def opcionEsValida(opcion,ls):
  if opcion == "Escape":
    return True
  for elemento in range(1,ls+1):
    if opcion == str(elemento):
      return True
  return False

#Constantes
#Per facilitar la comprensió del codi s'han tallat les línies amb \
opciones_menu_principal = "- Menú Principal -\n\n"


"1) Gestión de VideoClub\n"


"2) Gestión de Películas\n"


"3) Gestión de Clientes \n"
opciones_menu_videoclub ="- Menú VideoClub -\n\n"


"1) Alquiler Película \n"


"2) Devolver Película \n"
opciones_menu_peliculas ="- Menú Películas -\n\n"


"1) Consultar Pelicula \n"


"2) Agregar Película \n"


"3) Eliminar Pelicula \n"
opciones_menu_clientes ="- Menú Clientes -\n\n"


"1) Consultar Cliente \n"


"2) Agregar Cliente \n"


"3) Eliminar Cliente \n"


##################################
# #
# PARTE PRINCIPAL DEL PROGRAMA #
# #
##################################

lista_clientes,lista_peliculas = abrirBaseDeDatos()

#Quan s'implementa la funció mostrarInicio, el print ja no te sentit
#print lista_clientes,lista_peliculas

mostrarInicio()

while True:
  opcion_principal = mostrarMenu(opciones_menu_principal,3)

  if opcion_principal == "1":
    opcion_videoclub = mostrarMenu(opciones_menu_videoclub,2)
    if opcion_videoclub == "1":
      alquilarPelicula()
    elif opcion_videoclub == "2":
      devolverPelicula()

  elif opcion_principal == "2":
    opcion_peliculas = mostrarMenu(opciones_menu_peliculas,3)
    if opcion_peliculas == "1":
      consultarPelicula()
    elif opcion_peliculas =="2":
      agregarPelicula()
  elif opcion_peliculas == "3":
    eliminarRegistro(2)

  elif opcion_principal == "3":
    opcion_clientes = mostrarMenu(opciones_menu_clientes,3)
    if opcion_clientes == "1":
      consultarCliente()
    elif opcion_clientes == "2":
      agregarCliente()
  elif opcion_clientes == "3":
    eliminarRegistro(1)


  if opcion_principal == "Escape":
    mostrarInicio()El mòdul record de Python


Si ens cal aquest mòdul, en a:

dimecres, 28 de desembre de 2011

La funció strip a Pyhon

Amb un nom bastant fàcil de recordar s'ha de reconneixer que és força interesant:Aquesta funció retalla el que no es veu a dreta i esquerra. Fins i tot es pot matitzar per retallar el que hi ha a la esquerra amb lstripe() o a la dreta amb rstripe()

dimarts, 27 de desembre de 2011

Lectura d'un fitxer en Python

Quan es llegeix un fitxer txt, tot i que no es vegi, al final de cada línia hi ha una mena de retorn de carro amb el codi /n. Exemple

Tot i que veiem això:

Anec,gallina,peix,granota
Ratolí,sargantana,,porquet
Gos,guineu,gat,talp

En realitat, internament, consta:

Anec,gallina,peix,granota/n
Ratolí,sargantana,,porquet/n
Gos,guineu,gat,talp

Es a dir, en cada linia -excepte en la final- hi ha una ordre per saltar de línia.

Si fem servir aquest codi el resultat fa que la /n generi una lína en blanc a sota de cada línia visible.
Ho podem resoldre d'aquesta manera:Què hem fet? Hem obert el fitxer. Com que està en la mateixa carpeta que phytong no ha calgut escriure la ruta. Si ho haguessim hagut de fer cal recordar que en Python haguès estat:
"C:\\Carpeta1\\Carpeta2\\Bitxos.txt"" es a dir, amb dues barres.

Hem carregat la variable fitxer amb open(RUTA,MODE).

El mode pot ser "r" read, "w" write o "a" append.

Hem recorregut tot el fitxer des de la primera línia

Si la darrera línia conte "\n" la escribim però sempre el darrer valor. Així evitem que s'executi el salto de carro. Quan s'acaba el if, també s'escriu aquella línia: la darrera línia no te retorn de carro.

Ho teniu força bé explicat a
Tutorial de Python en Español # 46 - Leer Ficheros por Linea
http://www.youtube.com/watch?v=OS6M7gRyDBE&feature=related

dilluns, 26 de desembre de 2011

La Queixalada d'en Marcelino. Presumiblement bon cafè a Barcelona

Acaben de parlar al telenotícies de TV3 sobre un barista a Barcelona: en Pere Montserrat.

Com que soc una mica dispers no he aconseguit saber on es que es pot gaudir d'un bon cafè i com que fa bastants dècades que no consegueixo prendre un de decent m'hi he possat a investigar.

En un parell de clics he trobat la pàgina http://tiritinyam.blogspot.com/ on indiquen l'adreça:

La Queixalada d'en Marcelino
C/Freser 128

Caldrà tastar-ho.

diumenge, 25 de desembre de 2011

Prohibició dels e-mails en Atos

La Vanguardia, 24/12/2011 pág. 70

Volkswagen limita el uso de la BlackBerry fuera del trabajo


La empresa empezó a tomar medidas cuando algunos trabajadores se quejaron de que su vida profesional estaba interfiriendo en la personal

Barcelona. (Redacción / Agencias).- Los empleados de Volkswagen no recibirán más correos electrónicos o mensajes de texto en sus BlackBerry corporativas una vez terminado su horario laboral. Según informó ayer el comité de empresa, fuera del horario de trabajo, las BlackBerry quedarán inhabilitadas para seguir recibiendo mensajes, para evitar que los empleados sigan, como hasta ahora, en situación de disponibilidad absoluta para recibir instrucciones o comunicaciones. La empresa afirma que empezó a pensar en tomar medidas cuando algunos trabajadores se quejaron de que su vida profesional estaba interfiriendo en la personal.

No es este el primer aviso sobre la compleja gestión de las nuevas tecnologías en las empresas y su relación con la productividad. Thierry Breton, ex ministro francés y actual consejero delegado de Atos, ha decidido que el correo electrónico es una rémora para la productividad y, por ello, anunció el pasado 3 de diciembre algo insólito en el mundo de la empresa: el uso del correo electrónico en Atos quedará prohibido antes de 18 meses. Breton estima que el 90% de los correos electrónicos son una pérdida de tiempo para los empleados. Atos fomentará la comunicación por teléfono o en persona.

En el caso de Volkswagen, los teléfonos de empresa seguirán habilitados para recibir o hacer llamadas, pero no para que entren mensajes. El acuerdo afecta a unos 1.154 empleados de Volkswagen en Alemania, que no sean directivos pero que cuenten con una BlackBerry de la empresa. "Las nuevas posibilidades de comunicación esconden también sus peligros", apuntó el miembro del comité de empresa Heinz-Joachim Thust. De acuerdo con la norma impuesta por el comité de empresa, las BlackBerry de la casa no recibirán correos electrónicos entre las 18.15 horas y las siete de la mañana siguiente, es decir, treinta minutos después y antes de que empiece su jornada laboral.

Gregorio Morán. El valor del soldado Manning

Gregorio Morán. La Vanguardia 24 de diciembre de 2011 pág. 29

El valor del soldado Manning

Bush, Blair y Aznar son más susceptibles de un tribunal de guerra que el honorable soldado Bradley Manning

Ahora que se da tanto eso de las encuestas bien pagadas sobre qué opinión tiene usted de tal o cual cosa, que luego ya se encargan ellos de convertirla en una herramienta muy útil para la institución que las subvenciona, propondría un reto. ¿Sabe usted quién fue Dreyfus, Alfred Dreyfus? ¿El “affaire Dreyfus”? Saldrían las cosas más inverosímiles.

Bradley Manning cumplió 24 años el sábado pasado en Fort Meade, cerca de Washington, donde el día anterior se inició el consejo de guerra que le puede llevar a la pena capital o ala cadena perpetua. Curioso destino para un Sagitario. Aseguran, quienes saben de eso, que suelen ser gente propensa a la simpatía y a la buena suerte. Nació en un pueblo de Oklahoma, Crescent City, que no figura en los mapas. De padre gringo, veterano de guerra en la Marina, y madre británica.

Cosecha del 87, carne de crisis a partir de la separación de sus padres, errancia doméstica y luego el aprendizaje de la vida; estudios sin interés, descubrimiento de su homosexualidad, búsqueda de algo en lo que merezca la pena aposentarse. Talento natural hacia la informática. Era lo suyo.

El ejército de Estados Unidos descubre en ese muchacho rarito que acaba de apuntarse a los marines y que se manifiesta descaradamente gay, un futuro guerrero. Lo envían a Iraq, a la 10. ª División de Montaña, unidad especialmente activa frente a la insurgencia iraquí y afgana.La guerra más alucinante con la que abrimos nuestro siglo XXI. Lo del soldado Manning eran los ordenadores; le ascienden y se ocupa de los secretos peor guardados del imperio. Por mucho que se quieran proteger de los hackers, los misterios de la informática sólo los puede salvaguardar otro hacker.

Tenía 21 años cuando fue destinado a Iraq y tarda apenas otro en descubrir esa cosa terrible, abrumadora, que consiste en sentirse ayudante del verdugo. Es algo que no está al alcance de todos, porque hay gente que puede hacerlo durante toda su vida adulta y no apreciar su singularidad. El valiente soldado Manning parece que lo pilló enseguida. Primero fueron las filmaciones de las matanzas de civiles en Iraq, luego esas evocaciones nazis filmadas por divertidos torturadores en Abu Graib, y por fin, nuestra Lubianka contemporánea que lleva por nombre Guantánamo. No cuesta imaginar aun soldado sensible ante la impunidad criminal de sus superiores. Lo difícil es resolver la ecuación vital; por salvar el honor y la dignidad, destrozaré mi vida para siempre. ¿Y si sólo fuera la vida? Será la calumnia, la traición, la humillación pública, y como colofón, la difamación cotidiana a manos de los depositarios de la verdad histórica.

Cuando detienen al soldado Bradley Manning a finales de mayo de 2010 ha conseguido pasar miles de informes secretos a la red Wikileaks para que se hagan públicos. Ahí está el condensado de una política de Estado en su carácter ruín, desalmado, de bandoleros de lujo. Y sobre todo, impunes. Algunos de nuestros talentos locales, en la inopia de su frivolidad, hicieron el símil con Anacleto, agente secreto; nunca pedirán perdón, son funcionarios, y los funcionarios al uso se distinguen por su capacidad para no asumir responsabilidades. El Poder sin embargo lo tuvo muy claro desde el primer momento. Con la colaboración de un soplón, Adrian Lamo, al que el incauto Manning confesó su hazaña, empezó la caza, implacable.

Ni siquiera los diarios más importantes de nuestro mundo occidental, ilustrado y liberal, pudieron soportar la presión del Departamento de Estado norteamericano. Una cosa es la decadencia y otra conservar todavía el poder real sobre vidas y haciendas. La lectura de Gibbon y su imperio romano en descomposición exige una lectura lenta, nada espasmódica. Aún quedan muchos años para un cambio de ciclo real, y nadie puede garantizar que sea para mejor. El soldado Manning fue encarcelado en condiciones de la Inquisición, como ocurrió siempre, en la antigüedad y la modernidad, sea nazi, estaliniana o imperialista. Y como siempre, también empezó la demolición ética de los protagonistas. Julian Assange, el comunicador, se convirtió en un violador de suecas. Violar suecas es el límite del machismo occidental, reconozcámoslo nosotros, españoles criados en el subdesarrollo. La narrativa de esos coitos con condón o sin condón, voluntarios o involuntarios, se hará algún día un clásico de la comedia picante. Nunca dos polvos tuvieron tanta trascendencia histórica. Lo de Homero y La Iliada se reduciría a una cuestionable violencia de género.

Probablemente ante la figura de Bradley Manning muchos volverán a repetir las frivolidades que se llegaron a decir de Alfred Dreyfus, un caballero burgués y judío, tan diferente de este Manning de la marginalidad. ¿Evitamos rememorar los comentarios periodísticos de entonces, tan similares a estos de hoy sobre la conspiración, el intento de minar la civilización occidental, la ofensa al ejército más poderoso de la tierra, defensor de la libertad allí donde se encuentre? Manning fue encarcelado en la base de marines de Quantico (Virginia) en condiciones infrahumanas y allá pasó casi un año, durmiendo en calzoncillos, sin sábanas ni mantas, y con la luz encendida. ¿Les recuerda alguna vieja historia, hoy tan justamente denostada?

Probablemente libre la vida, e incluso se le atenuará la cadena perpetua si asume denunciar a Julian Assange y le convierte en reo de la justicia norteamericana. Su abogado, David Codmas, empezó preguntando al tribunal militar: ¿dónde está el daño?, ¿dónde el peligro? Y tenía razón, el daño y el peligro era el del poder no el de la ciudadanía. Ahora, al parecer, se debate a un nivel más bajo y se plantean si el soldado Manning era un travesti o sencillamente un discapacitado. Lo único que no cabe admitir ante un tribunal militar es que obró como un soldado consciente de su conciencia democrática. La invasión de Iraq fue un crimen que hubiera debido llevar a los tribunales a aquel trío que la promovió y se inventó las mentiras para la masacre. Bush, Blair y Aznar son más susceptibles de un tribunal de guerra que el honorable soldado Bradley Manning, que acaba de cumplir 24 años y al que nunca jamás le dejarán ser joven, valiente y digno.

En una de esas crónicas que hacen historia, Christophe Ayad, en Le Monde, describía el final del ejército de Estados Unidos en Iraq: “Se han ido como ladrones, en mitad de la noche, sin decir adiós y sin mirar atrás”. Así abandonaba el 18 de diciembre, al alba, un centenar de vehículos y los últimos 500 soldados de la 1. º división de caballería, el país que habían invadido en 2003, con el alborozo de tantos, hoy taciturnos. Cruzaron el puesto fronterizo de Kuwait y cerraron, o creyeron cerrar, una página miserable de la historia de EE. UU. Dejan un país más destrozado, corrupto, dividido y sumido en la miseria, del que encontraron con Sadam Husein, su veterano aliado de antaño.

Y en esas páginas de mierda y sangre que ellos escribieron, y cuya huella no se borrará en décadas, habrá al menos un capítulo digno, un apartado dedicado al valor del soldado Brandley Manning, de Oklahoma, que fue capaz de poner al descubierto esos fondos que jamás aparecen en los discursos. La verdad de una guerra, los motivos de una invasión, las razones para cubrir una mentira. Lo pagará a un precio que nosotros no seríamos capaces de asumir.

Hay tiempos que alimentan la frivolidad como el rocío, el nuestro es uno de ellos. Y entonces ocurre como en otras épocas, que alguien se pregunta ¿para qué tanta muerte? Cien mil iraquíes y 4.500 norteamericanos. Yde seguro que en Estados Unidos, además de las viudas, los heridos -cerca de 40.000-, el hombre que habrá de llevar sobre sí el castigo que no cumplirán sus dirigentes será el Manning de Oklahoma, que se exhibirá como un traidor hasta que lo rescate una novela, un ensayo, una antigualla.

divendres, 23 de desembre de 2011

Quim Monzó i el caga tió

Quim Monzó La Vanguardia 22/12/2011

La raíz de la violencia

No puede ser que, en Nochebuena, sigamos incitando a los niños a la agresión

Ya podéis empezar a despediros del ritual del tió tal como lo hemos conocido hasta ahora porque es una tradición que o cambia radicalmente de método o tiene los días contados. Ya años atrás se había ido detectando una corriente de opinión contraria. No es coherente –dicen– acoger en casa a un tió desde el inicio del adviento, e ir alimentándolo, y tapando con una mantita, para, de sopetón, al llegar la nochebuena, cambiar totalmente de actitud y empezar a golpearlo sin piedad, en un linchamiento instigado por los adultos, que animan a la chiquillería con gritos de "va, dale fuerte!" mientras todos juntos gritan, más que cantan: "Caga, tió, tió de Nadal...!"

Sophia Blasco, que se define como "asesora y coach personal", tiene un blog muy interesante donde días atrás explicó porque esa costumbre es nefasta. La reflexión lleva por título "El tió de Nadal y la violencia doméstica" y detalla que los niños no entienden cómo, tras haberlo cuidado, de repente tienen que empezar a maltratarlo. Dice Sophia Blasco: "Tenemos que resituar la tradición del tió de Nadal que, al descontextualizarla, hemos transformado en un acto de violencia doméstica". Poca broma: el tió, ¡"un acto de violencia doméstica!". Ya podéis reír los que os burláis de esas prevenciones, pero, si educadores de medio mundo abogan por prohibir videojuegos agresivos y películas de Disney porque despiertan la maldad de los niños, no puede ser que en este rincón del planeta sigamos incitando a los niños a agredir a un ser –vegetal, sí, pero ser– que hasta el día antes era uno más de la familia. Y ¿para qué? Pues para que nos dé (vía defecatoria) lo que lleva encima. A eso se le llama robo con agresión. Desde los ojos de un niño, la lección es clara: con violencia puedes conseguir lo que quieras y ni siquiera hace falta que te frene el hecho de que compartas techo con la persona que agredes. Llegados a este punto, podemos preguntarnos cuántos delincuentes han acabado por el mal camino por las lecciones erróneas de unos padres que los instaban a apalear con fuerza al tió: "Va, ¡más fuerte todavía!, que, si no, no cagará...".

Entonces, en Navidad, ¿qué hay que hacer con el tió si varearlo es el embrión de una violencia futura? Sophia Blasco lo tiene claro: "Podemos animarlo a que nos regale, acariciándolo, cantándole y dándole unos golpecitos suaves". Me gustaría, lectores, que tomásemos conciencia de nuestro aberrante comportamiento actual y que, este sábado, nochebuena, explicaseis a vuestros hijos que, de ahora en adelante, en vez de apalear al tió, lo que haréis será acariciarlo y hacerle carantoñas. Si os miran con cara de pensar "mis padres se han vuelto locos", no hagáis ni caso y dad gracias al cielo por haberos hecho tomar conciencia de que esa es la forma de que, de adultos, no se conviertan en maltratadores domésticos de esos que salen en las noticias de la tele.

dijous, 22 de desembre de 2011

La història de Nastagio degli Onesti en Boccaccio


En la major part de referències a aquesta obra de Botticelli es comenta que l'atac d'en Guido degli Anastagi a la seva enamorada es produeix els divendres. Concretament passarà tants anys com mesos ella el va rebutjar. En realitat, però, la persecució esdeve cada dia:

Ho trobem en el llibre de la cinquena jornada novel·la vuitena del Decameró de Boccaccio:

Né sta poi grande spazio che ella, sì come la giustizia e la potenzia d'Iddio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fugga, e i cani e io a seguitarla; e avviene che ogni venerdì in su questa ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai; e gli altri dì non creder che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi né quali ella crudelmente contro a me pensò o operò; ed essendole d'amante divenuto nimico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni seguitare quanti mesi ella fu contro a me crudele. Adunque lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione, né ti volere opporre a quello che tu non potresti contrastare.

Deixo aquí la història completa:

Quinta giornata - Novella ottava

Nastagio degli Onesti, amando una de'Traversari, spende le sue ricchezze senza essere amato. Vassene, pregato da'suoi, a Chiassi; quivi vede cacciare ad un cavaliere una giovane e ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti suoi e quella donna amata da lui ad un desinare, la quale vede questa medesima giovane sbranare; e temendo di simile avvenimento prende per marito Nastagio.

Come Lauretta si tacque, così, per comandamento della reina, cominciò Filomena.

Amabili donne, come in noi è la pietà commendata, così ancora in noi è dalla divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata; il che acciò che io vi dimostri e materia vi dea di cacciarla del tutto da voi, mi piace di dirvi una novella non men di compassion piena che dilettevole.

In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e ricchi uomini, tra' quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui e d'un suo zio, senza stima rimaso ricchissimo. Il quale, sì come de'giovani avviene, essendo senza moglie, s'innamorò d'una figliuola di messer Paolo Traversaro, giovane troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla trarre ad amar lui; le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli nocessero, tanto cruda e dura e salvatica gli si mostrava la giovinetta amata, forse per la sua singular bellezza o per la sua nobiltà sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva.

La qual cosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo molto essersi doluto, gli venne in disidero d'uccidersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o, se potesse, d'averla in odio come ella aveva lui. Ma invano tal proponimento prendeva, per ciò che pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più moltiplicasse il suo amore.

Perseverando adunque il giovane e nello amare e nello spendere smisuratamente, parve a certi suoi amici e parenti che egli sé e '1 suo avere parimente fosse per consumare; per la qual cosa più volte il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare; per ciò che, così faccendo, scemerebbe l'amore e le spese. Di questo consiglio più volte fece beffe Nastagio; ma pure, essendo da loro sollicitato, non potendo tanto dir di no, disse di farlo; e fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Ispagna o in alcuno altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da suoi molti amici accompagnato di Ravenna uscì e andossene ad un luogo forse tre miglia fuor di Ravenna, che si chiama Chiassi; e quivi, fatti venir padiglioni e trabacche disse a coloro che accompagnato l'aveano che star si volea e che essi a Ravenna se ne tornassono. Attendatosi adunque quivi Nastagio, cominciò a fare la più bella vita e la più magnifica che mai si facesse, or questi e or quegli altri invitando a cena e a desinare, come usato s'era.

Ora avvenne che uno venerdì quasi all'entrata di maggio essendo un bellissimo tempo, ed egli entrato in pensier della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia che solo il lasciassero, per più potere pensare a suo piacere, piede innanzi piè sé medesimo trasportò, pensando, infino nella pigneta. Ed essendo già passata presso che la quinta ora del giorno, ed esso bene un mezzo miglio per la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d'altra cosa, subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna; per che, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per veder che fosse, e maravigliossi nella pigneta veggendosi; e oltre a ciò, davanti guardandosi vide venire per un boschetto assai folto d'albuscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e dà pruni, piagnendo e gridando forte mercè; e oltre a questo le vide a'fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giugnevano la mordevano, e dietro a lei vide venire sopra un corsiere nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane minacciando.

Questa cosa ad una ora maraviglia e spavento gli mise nell'animo, e ultimamente compassione della sventurata donna, dalla qual nacque disidero di liberarla da sì fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma, senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d'albero in luogo di bastone, e cominciò a farsi incontro a'cani e contro al cavaliere. Ma il cavalier che questo vide, gli gridò di lontano:

- Nastagio, non t'impacciare, lascia fare a'cani e a me quello che questa malvagia femina ha meritato.

E così dicendo, i cani, presa forte la giovane né fianchi, la fermarono, e il cavaliere sopraggiunto smontò da cavallo.

Al quale Nastagio avvicinatosi disse:

- Io non so chi tu ti sé, che me così cognosci; ma tanto ti dico che gran viltà è d'un cavaliere armato volere uccidere una femina ignuda, e averle i cani alle coste messi come se ella fosse una fiera salvatica; io per certo la difenderò quant'io potrò.

Il cavaliere allora disse:

- Nastagio, io fui d'una medesima terra teco, ed eri tu ancora piccol fanciullo quando io, il quale fui chiamato messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei, che tu ora non sé di quella de'Traversari, e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì con questo stocco, il quale tu mi vedi in mano, come disperato m'uccisi, e sono alle pene etternali dannato. Né stette poi guari tempo che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta de'miei tormenti, non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato, similmente fu ed è dannata alle pene del ninferno. Nel quale come ella discese, così ne fu e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti e a me, che già cotanto l'amai, di seguitarla come mortal nimica, non come amata donna; e quante volte io la giungo, tante con questo stocco, col quale io uccisi me, uccido lei e aprola per ischiena, e quel cuor duro e freddo, nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con l'altre interiora insieme, sì come tu vedrai incontanente, le caccia di corpo, e dolle mangiare a questi cani.

Né sta poi grande spazio che ella, sì come la giustizia e la potenzia d'Iddio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fugga, e i cani e io a seguitarla; e avviene che ogni venerdì in su questa ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai; e gli altri dì non creder che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi né quali ella crudelmente contro a me pensò o operò; ed essendole d'amante divenuto nimico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni seguitare quanti mesi ella fu contro a me crudele. Adunque lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione, né ti volere opporre a quello che tu non potresti contrastare.

Nastagio, udendo queste parole, tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse, tirandosi addietro e riguardando alla misera giovane, cominciò pauroso ad aspettare quello che facesse il cavaliere. Il quale, finito il suo ragionare, a guisa d'un cane rabbioso, con lo stocco in mano corse addosso alla giovane, la quale inginocchiata e dà due mastini tenuta forte gli gridava mercè; e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall'altra parte. Il qual colpo come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piagnendo e gridando; e il cavaliere, messo mano ad un coltello, quella aprì nelle reni, e fuori trattone il cuore e ogni altra cosa d'attorno, a'due mastini il gittò, li quali affamatissimi incontanente il mangiarono. Né stette guari che la giovane, quasi niuna di queste cose stata fosse, subitamente si levò in piè e cominciò a fuggire verso il mare, e i cani appresso di lei sempre lacerandola; e il cavaliere, rimontato a cavallo e ripreso il suo stocco, la cominciò a seguitare, e in picciola ora si dileguarono in maniera che più Nastagio non gli potè vedere.

Il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza stette tra pietoso e pauroso, e dopo alquanto gli venne nella mente questa cosa dovergli molto poter valere, poi che ogni venerdì avvenia; per che, segnato il luogo, a'suoi famigli se ne tornò, e appresso, quando gli parve, mandato per più suoi parenti e amici, disse loro:

- Voi m'avete lungo tempo stimolato che io d'amare questa mia nemica mi rimanga e ponga fine al mio spendere, e io son presto di farlo dove voi una grazia m'impetriate, la quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo Traversaro e la moglie e la figliuola e tutte le donne lor parenti, e altre chi vi piacerà, qui sieno a desinar meco. Quello per che io questo voglia, voi il vedrete allora.

A costor parve questa assai piccola cosa a dover fare e promissongliele; e a Ravenna tornati, quando tempo fu, coloro invitarono li quali Nastagio voleva, e come che dura cosa fosse il potervi menare la giovane da Nastagio amata, pur v'andò con gli altri insieme. Nastagio fece magnificamente apprestare da mangiare, e fece ]e tavole mettere sotto i pini d'intorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della crudel donna; e fatti mettere gli uomini e le donne a tavola, sì ordinò, che appunto la giovane amata da lui fu posta a sedere dirimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire.

Essendo adunque già venuta l'ultima vivanda, e il romore disperato della cacciata giovane da tutti fu cominciato ad udire. Di che maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse, e niun sappiendol dire, levatisi tutti diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la dolente giovane e 'l cavaliere è cani; ne guari stette che essi tutti furon quivi tra loro.

Il romore fu fatto grande e a'cani e al cavaliere, e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi; ma il cavaliere, parlando loro come a Nastagio aveva parlato, non solamente gli fece indietro tirare, ma tutti gli spaventò e riempiè di maraviglia; e faccendo quello che altra volta aveva fatto, quante donne v'avea (ché ve ne avea assai che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere e che si ricordavano e dell'amore e della morte di lui) tutte così miseramente piagnevano come se a sé medesime quello avesser veduto fare.

La qual cosa al suo termine fornita, e andata via la donna e 'l cavaliere, mise costoro che ciò veduto aveano in molti e vari ragionamenti; ma tra gli altri che più di spavento ebbero, fu la crudel giovane da Nastagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta avea e udita, e conosciuto che a sé più che ad altra persona che vi fosse queste cose toccavano, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Nastagio; per che già le parea fuggir dinanzi da lui adirato e avere i mastini a'fianchi.

E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide (il quale quella medesima sera prestato le fu) che ella, avendo l'odio in amore tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio mandò, la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacer d'andare a lei, per ciò ch'ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui. Alla qual Nastagio fece rispondere che questo gli era a grado molto, ma che, dove piacesse, con onor di lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie.

La giovane, la qual sapeva che da altrui che da lei rimaso non era che moglie di Nastagio stata non fosse, gli fece risponder che le piacea. Per che, essendo ella medesima la messaggera, al padre e alla madre disse che era contenta d'esser sposa di Nastagio, di che essi furon contenti molto; e la domenica seguente Nastagio sposatala e fatte le sue nozze, con lei più tempo lietamente visse.

E non fu questa paura cagione solamente di questo bene, anzi sì tutte le ravignane donne paurose ne divennero, che sempre poi troppo più arrendevoli a'piaceri degli uomini furono, che prima state non erano.

Decaméro de Bocaccio
Jornada cinquena
Novela vuitena
Sandro Boticcelli
Nastagio degli Onesti

dimecres, 21 de desembre de 2011

dimarts, 20 de desembre de 2011

About Ambrose Bierce

Rhoda Koenig / Los Angeles Times, 20 de diciembre de 2011

(...)
Bierce, by contrast, was mischievous rather than cruel (he once proposed that the epitaph of a San Francisco politician should read: "Here lies Frank Pixley, as usual), and he hit hardest where hypocrisy was greatest, at the cruelty and complacency of wealth and power. "Labor" he defined as "one of the processes by which A acquires property for B," and "air" as "a nutritious substance supplied by a bountiful Providence for the fattening of the poor." His own word for the American system of government was "plutocracy: a republican form of government deriving its powers from the conceit of the governed — in thinking they govern."

Bierce also did more than sit back and satirize. He railed against the exploitation and discrimination suffered by the Chinese, who had created so much of the wealth of California. He denounced the corruption of the railroad in the state, and at one point became so incensed at a proposal to forgive the company $75 million in tax that he traveled to Washington to campaign against it. He was offered a large bribe to go home; he refused it; the railroad lost and paid up.

In October 1913, at age 71, Bierce set off for Mexico to observe the revolution there. "Good-bye," he wrote to his niece. "If you should hear of my being stood up against a Mexican stone wall and being shot to rags, please know that I think it is a pretty good way to depart this life. It beats old age, disease, or falling down the cellar stairs. To be a Gringo in Mexico — oh, that is euthanasia!" He was never heard from again.
(...)

dissabte, 17 de desembre de 2011

Variables globals en Python


Dins Tutorial de Python en Español # 36 - Acceso a Variables Globales a http://www.youtube.com/watch?v=7wlBagPfYdE&feature=related tenim aquest bonic programa que fa servir funcions, variables globals, neteja de pantalla "clear_output()", etc

divendres, 16 de desembre de 2011

Creació d'una matriu en Python


L'usuari escull el número de filas, el número de columnes i, finalment, indica els valors a introduir.

For in + if en Python


Continuant amb la taula de multiplicar afegim un if i millorem l'aparença del resultat

Amb &x.yf
mitjançant la x indiquem el número d'espais que farà servir el resultat

mitjançant y el número de decimals que es veuran

amb f indiquem que és double.

dimecres, 14 de desembre de 2011

Una mica més de taula de multiplicar. For in en Python

Farem una taula de multiplicar (que escollirà l'usuari) i l'anirem millorant fins a arribar a determinar la longitud dels decimals que volem que apareguin.

############################
multiplicador = int(raw_input("Escriu el número de la taula que vols: "))
for numero in range (1,11):
print numero , "x", multiplicador , "=", numero * multiplicador

############################
Ara afegim una mica d'estètica amb una linia en blanc

liniablanca = " "
multiplicador = int(raw_input("Escriu el número de la taula que vols: "))
print liniablanca
for numero in range (1,11):
print numero , "x", multiplicador , "=", numero * multiplicador

############################
Ara permetem treballar amb decimals

liniablanca = " "
multiplicador = float(raw_input("Escriu el número de la taula que vols: "))
print liniablanca
for numero in range (1,11):
print numero , "x", multiplicador , "=", numero * multiplicador

En qualsevol cas, la forma més profesional seria

liniablanca = " "
multiplicador = float(raw_input("Escriu el número de la taula que vols: "))
print liniablanca
for numero in range (1,10):
print "%d x %0.2f = %0.2f" %(numero,multiplicador,numero * multiplicador)


%d indica que fa referència a una variable integer (també funciona %i)
%f indica que fa referència a una variable float (amb decimals)
%0.2f determina sols dos decimals per la longitud en print de la variable float

A diferència de molts altres programes (com a mínim a nivell d'usuari inicial) , pot considerar una variable que, aparentment, es troba dins una cadena de textes.

La nostra taula de multiplicar (per cert, la taula del "pi")
La funció Range en PythonEs poden considerar fins a tres paràmetres.

El primer indica la quantitat. Si no s'informa res mes, comença per zero i per tant es queda a -1 del valor indicat. Altra forma de considerar-ho es que es tracta dels numeros que apareixeran.

Quan hi ha dos paràmetres el primer indica on es comença i el segon on s'acaba -sense arribar-

Quan hi ha tres paràmetres, el primer i segon com abans i el tercer es el salt (de dos en dos, de tres en tres, descendint -si possem valor negatiu-,...)

dimarts, 13 de desembre de 2011

Descarregar YouTube

Si no tens accès a Internet i vols veure un video de YouTube offline es tan fàcil com accedir a
http://bajar-youtube.com/direct-download/

Des d'aquesta pàgina cerques el link del YouTube i un cop obtingut pitjes sobre el botó de descarrega i ja ho tens...

El fitxer es descarrega en format webm. Per visualitzar-ho hi ha prou amb un explorador de Internet com ara el mateix Mozilla.

Python per a nens

Dins http://lamiradadelreplicante.wordpress.com/2011/12/13/doma-de-serpientes-para-ninos-aprendiendo-a-programar-en-python/ es fa referència a un manual de Python adreçat a nens.

El llibre -179 pàgines- està traduit al castellà i el podeu descarregar com a PDF des de:
http://code.google.com/p/swfk-es/downloads/list
tant per Windows com per Mac o Linux-

Bucle FOR IN en Python (2)


I per tancar el FOR - IN, la taula del 7 aplicant un rang:

dilluns, 12 de desembre de 2011

Bucle FOR IN en Python (1)
Ara ho millorem fent servir %s dins el text. Cal recordar que en aquest cas la s fa referència a un valor string:

While + if + elif en Python
Combinem el while amb el if.
Dins del if fem servir elif per evitar que es considerin totes les línies if. Si hi ha if, tot i que sigui impossible la valorarà. Si hi ha elif i s'ha complert un if o elif precedent, la resta no les considera

diumenge, 11 de desembre de 2011

While en Python

Si ens limitem al while normalet, de moment cap problema:


El comportament té les seves peculiaritats. En aquest cas, treballar en una o dues línies dona resultats força diferents.

If, elif & else en Python


Sense endif, ni then, ...

Dibuixant i escrivint amb Python


Realment fàcil.

dissabte, 10 de desembre de 2011

Videos sobre Python amb PythonG


He trobat un munt de videos que expliquen força bé com començar amb Python i concretament amb PythonG:

Instal·lació de PythonG
El mateix autor que presentarà els següents videos te un tutorial per descarregar Python i PythonG però no es coherent el que es baixa amb el que utilitza. En realitat fa servir el Python 2.3.2.1 i aquesta versió no es troba disponible en la pàgina de Python.

Instal·lant la versió que s'indica en aquest video, al intentar executar els exemples, no es podia escriure en la pantalla d'entrada i sortida de texte. Els programes funcionaven però és una molèstia que no es pugui veure com treballen. Desprès de provar un munt de versions vaig trobar una pàgina que indica on descarregar la 2.3.2.1 y el PythonG compatible.

Nota: validat que PythonG funciona amb Python 2.5

La pàgina -que va sobre programació per PSP- és
http://www.pspstation.org/pc-mac-92/tutorial-instalacion-pythong-drpython-3810/

i els links megaupload corresponents són

Python 2.3.2.1
http://www.megaupload.com/?d=0TDMUYQ5

PythonG
http://www.megaupload.com/?d=STB3AX6Z

No cal ni dir que al ser llicència GLP la descàrrega és totalment legal. Finalment agrair-li la feina a en Noninane.

Videos Python amb PythonG

Tutorial de Python en Español # 1 - Calculadora
http://www.youtube.com/watch?v=W7xZvUQhQWg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 2 - Tipos de Datos
http://www.youtube.com/watch?v=_Aft-ft0UEQ

Tutorial de Python en Español # 3 - Operadores Lógicos y de Comparación
http://www.youtube.com/watch?v=P4BvIAvwERk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 4 - Variables
http://www.youtube.com/watch?v=K_-S8r9teo4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 5 - Cadenas
http://www.youtube.com/watch?v=ns0iLKU5DjA&feature=related

Tutorial de Python en Español # 6 - Funciones Predefinidas
http://www.youtube.com/watch?v=aWUOnENdpTE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 7 - Funciones en Módulos
http://www.youtube.com/watch?v=jRbodM43jps&NR=1&feature=endscreen

Tutorial de Python en Español # 8 - Métodos
http://www.youtube.com/watch?v=lawnE-e77iU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 9 - Programas
http://www.youtube.com/watch?v=acBhS7nM7VY&feature=related

Tutorial de Python en Español # 10 - Salida con Formato
http://www.youtube.com/watch?v=j1YH9yVTabg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 11 - Gráficos
http://www.youtube.com/watch?v=5bhlTX-elRM&feature=related

Tutorial de Python en Español # 12 - Condicional IF
http://www.youtube.com/watch?v=p2c5yf-6P3E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 13 - Else & Elif
http://www.youtube.com/watch?v=elWuuDdIwYI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 14 - While
http://www.youtube.com/watch?v=9IKQ-9ZxrMk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 15 - If y While
http://www.youtube.com/watch?v=hpt-B4RUqr4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 16 - Bucle For in
http://www.youtube.com/watch?v=o2D8ArOaOmE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 17 - Rotura de Bucles
http://www.youtube.com/watch?v=4i-ehgtysIY&feature=related

Tutorial de Python en Español # 18 - Excepciones
http://www.youtube.com/watch?v=APBC_jyGg74&feature=related

Tutorial de Python en Español # 19 - Programa de Aplicación I
http://www.youtube.com/watch?v=0s55nG3mcbo&feature=related

Tutorial de Python en Español # 20 - Secuencias
http://www.youtube.com/watch?v=TKAOgsGub1E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 21 - Listas
http://www.youtube.com/watch?v=w2NOTfF8O6Q&feature=related

Tutorial de Python en Español # 22 - Crear Listas
http://www.youtube.com/watch?v=l_EVs0OeDkc&feature=related

Tutorial de Python en Español # 23 - Modificar Listas
http://www.youtube.com/watch?v=w48UFQ366kI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 24 - Ordenar Listas (Teórico)
http://www.youtube.com/watch?v=_fF2JZLsgDw&feature=related

Tutorial de Python en Español # 25 - Ordenar Listas (Práctico)
http://www.youtube.com/watch?v=Fe2SjXnf3Lg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 26 - Cadenas & Listas
http://www.youtube.com/watch?v=Q3jgbAHo970&feature=related

Tutorial de Python en Español # 27 - Introducción a Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=43N04Vtmh9Q&feature=related

Tutorial de Python en Español # 28 - Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=Nepr-6T7KsU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 29 - Crear Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=bMkNuqt_5cU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 30 - Programa de Aplicación II
http://www.youtube.com/watch?v=cgexw1i9jc0&feature=related

Tutorial de Python en Español # 31 - Introducción a Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=mZYg4QIOH2c&feature=related

Tutorial de Python en Español # 32 - Parámetros y Retornos
http://www.youtube.com/watch?v=1L6R4oFLBgM&feature=related

Tutorial de Python en Español # 33 - Variables Locales y Globales
http://www.youtube.com/watch?v=Fyxo9_vJ4os&feature=related

Tutorial de Python en Español # 34 - Mecanismo de Llamadas a Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=xpke7tIfRCI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 35 - Modificar Argumentos
http://www.youtube.com/watch?v=s3v7Jo-k7ic&feature=related

Tutorial de Python en Español # 36 - Acceso a Variables Globales
http://www.youtube.com/watch?v=7wlBagPfYdE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 37 - Funciones Eficientes
http://www.youtube.com/watch?v=ywCLAIx3muo&feature=related

Tutorial de Python en Español # 38 - Diseño de Programas con Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=4FK1sWwMkQA&feature=related

Tutorial de Python en Español # 39 - Recursividad
http://www.youtube.com/watch?v=pVBnfURj9YE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 40 - Gráficos Fractales 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=PO6LhSxY4hQ&feature=related

Tutorial de Python en Español # 41 - Crear Módulos
http://www.youtube.com/watch?v=VzaWFbFYZ8I&feature=related

Tutorial de Python en Español # 42 - Registros
http://www.youtube.com/watch?v=z2bNgqyK8kk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 43 - Referencia y Copia de Registros
http://www.youtube.com/watch?v=AD0261Y5l-M&feature=related

Tutorial de Python en Español # 44 - Anidamiento de Registros
http://www.youtube.com/watch?v=lYYWshfyy5o&feature=related

Tutorial de Python en Español # 45 - Ficheros
http://www.youtube.com/watch?v=eZgbjfqDu2E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 46 - Leer Ficheros por Linea
http://www.youtube.com/watch?v=OS6M7gRyDBE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 47 - Leer Ficheros por Caracter
http://www.youtube.com/watch?v=rcI4acFgUG4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 48 - Escribir Ficheros
http://www.youtube.com/watch?v=0mCS8F7evvs&feature=related

Tutorial de Python en Español # 49 - Ficheros Especiales
http://www.youtube.com/watch?v=NIrnKgnqifg&feature=relatedDesprès d'aquests 49 videos continua amb una serie de programes on s'aplica tot l'anterior. Una feinada que s'ha d'agrari

Per cert, per esborra la pantalla en PythonG CTRL-d, tal i com indica la capçalera del programa...

Tags:
No em funciona PythonG
PythonG
Python 2.3.2.1
Instal·lació PythonG

dijous, 8 de desembre de 2011

Python. Serie de Fibonacci fins el 100


Amb l'ajut de

http://docs.python.org.ar/tutorial/introduction.html

ha estat molt fàcil programar en Python la seqüencia de Fibonacci fins el 100.

S'ha fet amb IDLE (Python GUI)


dimecres, 7 de desembre de 2011

ArcMap amb GoogleMaps

Aquest video "Google Maps como capa en el ArcMap" de YouTube explica força bé com vincular GoogleMaps i ArcMap


Ha estat creat pel blogaire peruà http://franklinlmc.obolog.com/

dimarts, 6 de desembre de 2011

Videos sobre ArcGis

Dins http://virginiabehm.blogspot.com/2008/09/tutorial-arcgis-9-avanzado-est.html , concretament dins http://www.vbehm.drivehq.com/

hi ha tot un munt de videos força ben explicats amb temes com ara

Vinculacions amb CAD
Fitxers wld
Edició de polígons
Snap
Simbologia
Relationships
Annotation
Topologia
Personalització ArcMap
Model Builder

divendres, 2 de desembre de 2011

Lo que esconde tu nombre de Clara Sánchez

Va rebre el premi Nadal 2010.

Casualment el vaig llegir just desprès de 1Q84 d'en Murakami i casualment presenten exactament la mateixa estructura: els capítols presenten el punt de vista dels dos personatges de forma alternant-se.

En aquest cas Sandra -una jove embarassada- i Julian -un octogenari republicà que va viure l'horror de Mauthausen-.
Pel mig un matrimoni norueg també octogenari i personatges força curiosos.

1Q84 de Haruki Murakami


Com sempre, una escriptura "neta". Dos personatges que viuen en capítols diferents pero que han de coincidir en la tercera part.
Antisocials, amorals i molt més

Riña de gatos de Eduardo Mendoza

Un passeig pel Madrid de preguerra amb Velázquez, Jose Antonio i un peculiar expert en art anglès.

Fascinant quan, perquè no li robin, li deixa la cartera i totes les seves pertinences a un desconegut.

El ángel perdido de Javier Sierra


Es com Dan Brown però ambientat a Galicia. Amb totes les virtuts i els defectes dels best sellers.
En aquest cas, apareix la NSA sense que els d'Empuris la fiquin en el seu trist estil.

Per passar un cap de setmana.

El millor dels mons de Quim Monzó


Com es habitual, el pitjor del llibre es el ràpit que s'acava...
El títol probablement fa referència al conte del pare de familia que es lia amb les floristes tot i que la portada es relaciona amb el conte del poeta i els senyors baixets.
Memorable com consegueix fer perdre l'angústia en el conte del visitant.
El nen que era fill de puta presenta un veritable viatge a la lògica infantil.
El germà mort evoca a Pere Calders i l'accident fa pensar en Kafka.

Sense desperdici.

España sin rey de Pérez Galdós

Era una asignatura pendent. Totes les alabances són ben emprades.
El domini del castellà es abrumador i els punts d'humor són fantàstics.
La descripció dels ministres caminant com a crancs no es pot pasar per alt.

Electra de Benito Pérez Galdós

Res a veure amb el clàssic grec va causar commoció en la seva estrena. (30 de gener de 1901)

Un moment memorable
Acte I Escena IV

"CUESTA.- Pues... (revolviendo el azucarillo.) Verás...
PATROS.-¿No pone coñac? Si viene sofocado, el agua sola puede hacerle daño.
CUESTA.- Sí; pon un poquito..."