dissabte, 31 de desembre de 2011

Codi videoclub de Clases de Ingenieria en Python

L'únic problema que li trobo al tutorial de Python en YouTube impartit per Clases de Ingenieria es -justament- que el format es YouTube. Evidentment es pot descarregar però trobo que haguès estat còmode dispossar del codi en fitxer de text per poder-lo anar diggerint fora de pantalla. Per si a algú li serveix deixo aqui el codi des del capítol 50 fins el 53 amb comentaris. Igualment deixo els links del 50 al 53

Tutorial de Python en Español # 50 - Programa de Aplicación III (1)
http://www.youtube.com/watch?v=ITtN_ghjVK8&feature=related

Tutorial de Python en Español # 51 - Programa de Aplicación III (2)
http://www.youtube.com/watch?v=0y9n9kwFk20&feature=related

Tutorial de Python en Español # 52 - Programa de Aplicación III (3)
http://www.youtube.com/watch?v=OPaTHr-iAno&feature=related

Tutorial de Python en Español # 53 - Programa de Aplicación III (4)
http://www.youtube.com/watch?v=MtyFZtdHKoE&feature=related


Cal recordar que s'ha de tenir el modul record, i un parell de fitxers txt. Deixo aquí el seu contingut:

RegistroClientes.txt
Pepe Luis,1,0,True
Maria Marta,2,0,True

RegistroPeliculas.txt
Matrix,1,0,True
El Origen,2,0,True

Jo ho he treballat en la carpeta e:\PythonExercices i l'aspecte és aquest:
CODI DEL PROGRAMA VIDEOCLUB

videoclub01.py

#Mòdul record. Cal que hi sigui a la mateixa carpeta que el programa

#Serveix per crear els registres


from record color="#FF0000">import
 record#Creació REGISTRE Cliente. Es forma amb una clase que conté camps
class Cliente(record):


#Creem els camps de la clase Cliente
  nombre = ""


  codigo = 0
  ultima_pelicula = None
  habilitado = True


#Creació REGISTRE Pelicula
class Pelicula(record):
#Creem els camps de la clase Pelicula
  nombre = ""
  codigo = 0
  ultimo_cliente = 0
  habilitada = True

#Definim la funció abrirBaseDeDatos (Funció 1)
def abrirBaseDeDatos():
#Crea dues llistes que contindran les dades dels txt
#Amb [] les inicialitzem com a llistes buides
  lista_clientes = []
  lista_peliculas = []
#Omplim la variable fichero_clientes amb una funció anomenada
#abrirFichero (Funció 2)
  fichero_clientes = abrirFichero("RegistroClientes.txt")
#Amb la funció abrirFichero (Funció 3) hem validat la possibilitat de
#que el fitxer no existexi
#Si el fitxer existeix, la funció abrirFichero (3) no ens retornarà
#res, es a dir no serà "None"
  if fichero_clientes != None:
#Fem servir la funció poblarLista (Funció 3)
    poblarLista (lista_clientes,fichero_clientes,1)
    fichero_clientes.close()

    fichero_peliculas = abrirFichero("RegistroPeliculas.txt")
  if fichero_peliculas != None:
    poblarLista (lista_peliculas,fichero_peliculas,2)
    fichero_peliculas.close()

  return lista_clientes,lista_peliculas

#Definim la funció abrirFichero (Funció 2)
#Aquesta funció valida que el fitxer existeixi. En cas contrari genera un missatge
def abrirFichero(nombre_archivo):
  try:
    return open (nombre_archivo,"r")
  except:
    print "n\n\No se pudo abrir el archivo",nombre_archivo
  return

#Definim la funció poblarLista (Funció 3)
def poblarLista(lista,fichero,numero_lista):
  for linea in fichero:
    registro = linea.rstrip().split(",")
    if numero_lista == 1:
#Està omplint els camps de la llista 1: nombre + codigo + ultima PELICULA + habilitadO
#Separo les linies per una més fàcil interpretació. Observeu els parèntesis.
      lista.append(
      Cliente(nombre = registro[0],
      codigo = int(registro[1]),
      ultima_pelicula = int(registro[2]),
      habilitado = convertirVF(registro[3]) ) )
    elif numero_lista == 2:
#Està omplint els camps de la llista 2: nombre + codigo + ultimo CLIENTE + habilitadA

      lista.append(
      Pelicula(
      nombre = registro[0],
      codigo = int(registro[1]),
      ultimo_cliente = int(registro[2]),
      habilitada = convertirVF(registro[3]) ) )
    return

#Definim la funció convertirVF (Funció 4)
def convertirVF(cadena):
  if cadena == "True":
    return True
  elif cadena == "False":
    return False

#Interconnexió de registres (Funció 5)
def interconectarRegistros():
  global lista_clientes
  for c in range (len(lista_clientes)):
    lista_clientes[c].ultima_pelicula = buscarRegistro(lista_clientes[c],ultima_pelicula,2)
  return

#Missatge inicial (Funció 6)
def mostrarInicio():
  clear_output()
  print "n\n\n *// VIDEOCLUB // *\n"
  print "... Presione una Tecla ...\n\n"
#el paràmetre 2 fa esperar que es presioni una tecla
  keypressed(2)
  return

#Menu (Funció 7)
#ls és el número màxim d'opcions dins el menú
def mostrarMenu(opciones,ls):
  clear_output()
  print " *// VIDEOCLUB // *\n"
  print opciones
  return elegirOpcion(ls)

#Menu escollirOpció (Funció 8)

def elegirOpcion(limite_superior):
  opcion = keypressed(2)
  while not opcionEsValida(opcion,limite_superior):
    opcion = keypressed(2)
  return opcion

#Comprovem si l'opció és dins el rang permès (Funció 9)
def opcionEsValida(opcion,ls):
  if opcion == "Escape":
    return True
  for elemento in range(1,ls+1):
    if opcion == str(elemento):
      return True
  return False

#Constantes
#Per facilitar la comprensió del codi s'han tallat les línies amb \
opciones_menu_principal = "- Menú Principal -\n\n"


"1) Gestión de VideoClub\n"


"2) Gestión de Películas\n"


"3) Gestión de Clientes \n"
opciones_menu_videoclub ="- Menú VideoClub -\n\n"


"1) Alquiler Película \n"


"2) Devolver Película \n"
opciones_menu_peliculas ="- Menú Películas -\n\n"


"1) Consultar Pelicula \n"


"2) Agregar Película \n"


"3) Eliminar Pelicula \n"
opciones_menu_clientes ="- Menú Clientes -\n\n"


"1) Consultar Cliente \n"


"2) Agregar Cliente \n"


"3) Eliminar Cliente \n"


##################################
# #
# PARTE PRINCIPAL DEL PROGRAMA #
# #
##################################

lista_clientes,lista_peliculas = abrirBaseDeDatos()

#Quan s'implementa la funció mostrarInicio, el print ja no te sentit
#print lista_clientes,lista_peliculas

mostrarInicio()

while True:
  opcion_principal = mostrarMenu(opciones_menu_principal,3)

  if opcion_principal == "1":
    opcion_videoclub = mostrarMenu(opciones_menu_videoclub,2)
    if opcion_videoclub == "1":
      alquilarPelicula()
    elif opcion_videoclub == "2":
      devolverPelicula()

  elif opcion_principal == "2":
    opcion_peliculas = mostrarMenu(opciones_menu_peliculas,3)
    if opcion_peliculas == "1":
      consultarPelicula()
    elif opcion_peliculas =="2":
      agregarPelicula()
  elif opcion_peliculas == "3":
    eliminarRegistro(2)

  elif opcion_principal == "3":
    opcion_clientes = mostrarMenu(opciones_menu_clientes,3)
    if opcion_clientes == "1":
      consultarCliente()
    elif opcion_clientes == "2":
      agregarCliente()
  elif opcion_clientes == "3":
    eliminarRegistro(1)


  if opcion_principal == "Escape":
    mostrarInicio()Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada