dijous, 20 de gener de 2011

Informes en Access amb VBA

Es tracta de fer un informe que reflecteixi el resultat de dues consultes a partir d'un taula:


Pas 1) Creem les dues consultes:
Consulta que comptabilitza els cognoms: Simplement agrupem i fem servir la opció cuenta. El camp es diu, directament, CuentaDeApellido. La consulta es diu QryNumeroAlumnos

Consulta que comptabilitza els alumnes de Barcelona. S'ha modificat el nom del camp que ara es diu TotalBarcelona. La consulta es diu QryBarcelona

Pas 2) Creem l'informe. Les txtbox es diuen, respectivament, txtAlumnos y txtBarcelona
Finalment apliquem el codi que conté un recordset. Atenció: Report Activate

Per si no es veu bé:

Option Compare Database
Option Explicit
Dim rs As Recordset, dbs As Database

Private Sub Report_Activate()

'Es declara una variable pel recordset i una per la base de dades

'S'assigna a la variable base de dades la base activa
Set dbs = CurrentDb

'S'obre el recordset pel objecte database des
'del objecte (consulta) "QryNumeroAlumnos"
Set rs = dbs.OpenRecordset("QryNumeroAlumnos")

'Es situa en una posició del recordset
rs.MoveFirst
Me!txtAlumnos = rs![CuentadeApellido]

Set rs = dbs.OpenRecordset("QryBarcelona")

'rs.MoveFirst
Me!txtBarcelona = rs![TotalBarcelona]

End Sub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada