dimarts, 8 d’abril de 2014

Crear una taula en access amb VBA

En general hom fa servir sistemes de tipus DAO o ADO que, personalment, encara trobo bastant complicats.

Pels que simplement volem crear una taula temporal amb VBA, aquesta seria una solució.

Creem una taula tempTaula amb quatre camps:

  • ID de tipus integer
  • Nom de tipus text amb longitud 10
  • Cognom de tipus text amb longitud 20
  • Anys de tipus integer
Un cop creada la taula, l'omplim -amb una taula d'annexió- amb els valors 1,Pepe, Gotera i 50
Tot ho fem polsant un botó.


Font: http://www.access-programmers.co.uk/forums/showthread.php?t=149613

El codi (es recomana pasar-ho a Notepad++ amb llenguatge vb)
Option Compare Database
Option Explicit

Private Sub Form_Load()
    DoCmd.SetWarnings False
End Sub

Private Sub cmdCreaTaula_Click()
    crearTaula
    subqryPersonatges
End Sub

Private Sub crearTaula()
'Font: http://www.access-programmers.co.uk/forums/showthread.php?t=149613
    Dim qryCrearTaula As String
        qryCrearTaula = "CREATE TABLE tempTaula (ID integer, Nom text (10), Cognom text (20), Anys integer )"
    DoCmd.RunSQL qryCrearTaula
End Sub

Private Sub subqryPersonatges()
    Dim qryPersonatges As String
        qryPersonatges = "INSERT INTO tempTaula ( ID, Nom, Cognom, Anys )" _
        & "SELECT 1 AS Expr1, ""Pepe"" AS Expr2, ""Gotera"" AS Expr3, 50 AS Expr4;"
    DoCmd.RunSQL qryPersonatges
End Sub
Tags:
Make a table with VBA in Access
Crear una tabla con VBA en Access
Crear una taual amb VBA en Access

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada