dimarts, 24 de novembre de 2009

UneText


Per unir molts fitxers de text en un de sol. El codi ja és una mica digne fins i tot..

I el codi pla:

'#####MODUL#####
Option Explicit

Public fichero As String
Public resultado As String
Public volumen As Integer

'#####FORMULARI#####

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
End Sub
Private Sub txtVolum_Change()
volumen = txtVolum.Text
Calculo
lblJaEsta.Visible = True
End Sub
Private Sub Calculo()

Dim i As Integer
i = 1

resultado = "C:\temp\UneText\resultado.txt"

Dim linea As String

For i = 1 To volumen

fichero = "C:\temp\UneText\" & i & ".txt"
Open fichero For Input As #1
Open resultado For Append As #10

While Not EOF(1)
Line Input #1, linea$
Print #10, linea$
Wend
Close

Next i
Close

End Sub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada