dimecres, 29 de setembre de 2010

Afegir un camp en una taula Access per codi

Nota: Per afegir un camp autonumèric, veieu:
https://support.microsoft.com/es-es/kb/304418/es


Tenim una taula Access ja creada i li volem afegir un camp des de una macro.

Hem creat una funció en un mòdul dins una taula existent.
Afegirem un camp de texte de 50 caràcters anomenat PMD a la taula Capital i el mateix a la taula Provincia.

Public Function PDM()

Dim db As DAO.Database
Dim tb As DAO.TableDef
Dim fd As DAO.Field

Set db = CurrentDb()
Set tb = db.TableDefs("Capital")
Set fd = tb.CreateField("PMD", dbText, 50)

tb.Fields.Append fd
tb.Fields.Refresh

Set tb = db.TableDefs("Provincia")
Set fd = tb.CreateField("PMD", dbText, 50)

tb.Fields.Append fd
tb.Fields.Refresh

End Function

Per incloure-ho en una macro:

Accion= EjecutarCodigo Nom de la funció: PDM()

Gràcies Joan B i Angela J.P.Q.
També ens ha ajudat:

http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/564894/como-insertar-un-campo

Tags:
Añadir un campo a una tabla Access mediante una función en una macro
Add field to Access table by function with a macro

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Encara més fàcil seguint les instruccions de A.Ortiz dins
http://ds.aortiz.net/descarga/Manual%20Access%202000.pdf


Aquesta vegada ho fem sobre una base Access 2000 (format mdb):Public Function NouCamp()

Dim db As Database
Dim tdf As TableDefDim fld As Field

' Assignem a la variable db la base en que ens trobem
'Sembla que afegir el path no funciona (
Set dbs = OpenDatabase("Editores.mdb")
Set db = CurrentDb()

' Open a TableDef.Assignem a la variable tdf l'opertura de la taula Agenda
Set tdf = dbs.TableDefs("Agenda")

' Creem un nou camp. Serà el camp Municipio de tipus text amb 50 caràcters
Set fld = tdf.CreateField("Municipio", dbText, 50)

' Anexem el camp a la col·lecció Fields del objecte TableDef.
tdf.Fields.Append fld

End Function

Novament és una funció que cridarem des de una macro amb Executar Codi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada