dissabte, 3 d’octubre de 2009

Visual Basic 08. Cicle Superior de Primària. Estalviant codi

El mateix que en l'entrada anterior, però fent una mica el vago. Hem fet un nou procediment per escriure menys...


Private Sub
cmdDIR_Click()
'################################################################
'## Executarem un fitxer bat molt simple que conté
'## dir c:\*.avi /b /s >> avi.txt
'## exit
'##
'## dir c:\*.avi ens buscarà tots els videos avi que tenim en C:\
'## la /b fa que els fitxers apareguin sense més dades que el nom
'## la /s fa que es miri dins tots els subdirectoris
'## >> redirigeix, es a dir, en lloc de sortir en pantalla ho enviarà a altre lloc
'## avi.txt serà el fitxer on s'escriurà el resultat del dir
'##
'## i validarem que no existeix el fitxer avi.txt
'##
'## a banda, per evitar escriure el mateix varies vegades
'## crearem un nou procediment anomenat "Executem_el_bat"

'#############################################################

'ens situem en el directori on volem treballar i on hem dessat el bat
ChDir "C:\LearnAcces"
'declarem una variable
Dim stAppName As String
'mirem si el fitxer avi.txt existeix
If Dir$("avi.txt") = "" Then
'el fitxer avi.txt no existeix, ja que no hi ha resultat pel dir$, es a dir, ens ha donat ""
'per estalviar escriure dues vegades el codi, hem fet un nou procediment
Executem_el_bat
Else
'el fitxer avi sí existeix, ja que el resultat del dir$ no és ""
'simplement el matem amb kill
Kill ("avi.txt")
'ara tornem a fer el mateix que abans
Executem_el_bat
End If
End Sub
'##########################################################################
'Fem un procediment anomenat "Executem_el_bat" que ens estalviarà picar varies vegades el mateix codi
Private Sub Executem_el_bat()
'ara, en la variable creada, li donem tot el camí del executable i el mateix executable
stAppName = "C:\Learnacces\dir.bat"
'cridem a una funció molt xula, el shell del DOS que executa el bat
Call Shell(stAppName, 1)
End Sub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada